Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

  Schoolgids 2023-2024

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Tweemaster gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • De MR bestaat uit 2 ouders, 3 leerkrachten en de directeur, de directeur is adviserend lid

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  • Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.
 • Vrijwillige ouderbijdrage

  Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
  Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

  Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50
  Daarvan bekostigen we:
  • Koningsspelen aanvulling ontbijt
  • Paasactiviteit
  • Pannenkoekendag aanvulling drinken
  • Kerst
  • Sinterklaas

  Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
  De schoolreis in groep 1 t/m 6 en het schoolkamp in groep 7-8. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld in het team in overleg met de MR en OR.

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt. Of het nu gaat om schoolreisjes of extra programma’s zoals tweetalig onderwijs. Ook niet als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

 • Parro app

  Op OBS de Tweemaster maken we gebruik van de PARRO-app.

  Via de PARRO-app blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als de belangrijke schoolzaken.

  Je ontvangt leuke foto’s van de groep van je kind(eren) en kan een berichtje sturen naar de leerkracht van jouw kind(eren).

  Ook kun je je via de PARRO-app opgeven om samen met andere ouders te helpen bij leuke en leerzame schooluitjes!

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Uniek voor onze school

 • Taalklassen

  Voor welke leerlingen zijn de taalklassen bedoeld?

  De taalklassen zijn bedoeld voor nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar, die nog niet zo lang in Nederland verblijven en het Nederlands niet of nauwelijks spreken. 

  Nieuwkomers van 4 t/m 6 jaar starten in de reguliere kleutergroepen. Na groep 2 stromen leerlingen door naar het regulier onderwijs als zij minimaal 1 jaar kleuteronderwijs hebben gehad en bij goede beheersing van de Nederlandse taal. Als leerlingen hier nog niet aan voldoen stromen ze door naar de reguliere taalklas. 

   

  Wat leer je in de taalklas?

  Binnen de Taalklassen ligt de nadruk op het aanbieden van de Nederlandse taal (klankleer, pragmatiek, vormleer, zinsbouw, woordenschat) en lezen. Verder komen aan bod rekenen, schrijven, handvaardigheid, muziek, bewegingsonderwijs en sociaal emotionele weerbaarheid. Bij alle vakken ligt het accent op de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid, zowel passief als actief.

   

  Aanmelding nieuwe leerlingen

  De directeur of de coördinator van de taalklassen verzorgt het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek komen o.a. de volgende punten aan bod:

  • Informatie over de school
  • Schooltijden
  • Startdatum eerste lesdag
  • Hoe Jang onderwijs gehad in thuisland

  In overleg met de groepsleerkracht van de betreffende taalklas wordt na aanmelding het definitieve startmoment bepaald. Na het intakegesprek voert de leerkracht de gegevens in in het IOP en bepaalt de beginsituatie. Om de beginsituatie in kaart te brengen wordt er een starttoets afgenomen.

   

  Doorstroom naar een reguliere klas

  Leerlingen stromen uit als ze 40 weken (1 jaar) taal onderwijs gehad hebben in een Taalklas,  bij voorkeur na een vakantie. Hierbij kunnen zo nodig uitzonderingen gemaakt worden.

  Dit in overleg met de IB’er, groepsleerkracht en coördinator van de taalklassen. Vooraf vindt o.a.  een observatie plaats.

   

  Folder Taalklassen
 • De schoolbibliotheek

  Drie moeders zitten elke dinsdagochtend voor de kinderen klaar om boeken uit te lenen, om te ruilen, de bibliotheek netjes te houden en te ordenen.

  Dit doen ze met erg veel plezier. De kinderen mogen 2 boeken per keer lenen voor een periode van 3 weken.

  De leerlingen van groep 1, 2 en 3  laten de boeken op school in hun eigen klaslokaal. Leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 mogen de boeken ook mee naar huis nemen.

  We hebben in de schoolbibliotheek heel veel soorten boeken voor alle leeftijden en AVI- niveaus en we hebben de bieb sinds kort uitgebreid met boeken voor kinderen met dyslexie. Ook zijn er Engelstalige en Arabische boeken te vinden, leuke stripboeken en veel informatieve boeken….heel handig voor als er een werkstuk of presentatie gemaakt moet worden.

  In 2022 is onze school verbouwd en daarmee is ook de schoolbieb een stuk mooier en ruimer geworden….kom gerust een keertje kijken.

  De kinderen komen altijd met veel enthousiasme boeken uitzoeken, dat is fantastisch want lezen is goed voor de ontwikkeling en woordenschat van de kinderen.

  Tot snel in de schoolbibliotheek!!

 • Aanbod voor het jonge kind

  Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school: Kibeo.

  Kibeo Kuyperlaan en OBS de Tweemaster werken samen binnen IKC de Tweemaster, opvang en onderwijs onder één dak. De samenwerking wordt vormgegeven vanuit een gezamenlijke visie en missie.

  Vanuit deze visie/missie worden verschillende onderdelen van samenwerking vormgegeven:

  • Peuter- kleuteractiviteiten (2 x per week). De oudste peuters van Kibeo bezoeken twee keer per week onze groep 1
  • Inhoudelijk overleg over thema’s. Kinderopvang en onderwijs hebben jaarplanning afgestemd en bieden dezelfde thema’s aan
  • Activiteiten zoals Sint, Kerst, Kinderboekenweek, Pannenkoekdag worden in gezamenlijkheid aangeboden
  • Gezamenlijke scholingen pedagogisch medewerkers en leerkrachten school;
  • Gezamenlijke methodiek Logo 3000;
  • KIJK 0-7 jaar en overleg stoeltjesdag;

  Er is een werkgroep IKC die de samenwerking steeds meer intensiveert op activiteiten, inhoud en teambuilding.

 • Beweegschool plus

  OBS de Tweemaster is een beweegschool plus. Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je brein. Van bewegen word je slimmer. De kinderen worden niet alleen vaardiger in het bewegen, maar ook het brein wordt slimmer.

  Hoe ziet de beweegschool eruit:

  •  Vakleerkracht gym
  • Bewegend leren met taal, spelling en rekenen
  • 20 minuten per dag bewegen
  • 2 x per week gym. Gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag.
  • Schoolfruit van september t/m mei
  • Beweeg energizer (2 x per dag)
  • Zwemlessen van groep 3 t/m 8