Schoolorganisatie De Tweemaster

In onze school hebben we de volgende groepen:

  • Groep 0/1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5/6
  • Groep 7
  • Groep 8
  • Taallentklas onderbouw en bovenbouw

Schakelklas

Ieder jaar opnieuw wordt bekeken of we een schakelklas kunnen aanbieden. In een schakelklas worden leerlingen extra begeleid op het gebied van taal en lezen. Ouders geven toestemming om hun kind in
een schakelklas te plaatsen.

In schooljaar 2023-2024 is er een schakelklas (3 dagen in de week) met kinderen uit groep 2

Het onderwijsaanbod

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Naast het aanbod in de groep waarin het kind zit, zijn er binnen onze school veel mogelijkheden om te differentiëren. Er is aandacht voor individuele verschillen en wij trachten zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. Binnen onze school maken wij gebruik van moderne lesmethoden en werkvormen. De leerkrachten zijn altijd bezig om de methodieken en materialen af te stemmen op de belevingswereld van de kinderen.

De leerling is op de Tweemaster mede-eigenaar van zijn/haar leerproces. Samen met de leerkracht bespreken aan welke doelen er gewerkt gaat worden, welke ondersteuning daarvoor nodig is en wordt er samen met de leerling gekeken of de doelen behaald worden (kindgesprekken en portfolio). Op deze manier weet een leerling wat hij/zij leert, waarom hij/zij dit leert, ontwikkelt hij/zij zelfstandigheid en is trots  op zijn/haar eigen leerproces en ontwikkeling. De doelen van de leerlingen, de groep en de school zijn in de gehele school zichtbaar.

Pedagogisch klimaat

OBS de Tweemaster is een KiVa -school. KiVa is een schoolbrede aanpak en combineert interventies op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Bij KiVa vinden we dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. KiVa heeft als doel te zorgen voor een fijn schoolklimaat waarin leerlingen zich prettig voelen, met plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen. KiVa doet dit door middel van een preventieve en curatieve aanpak, waarbij de nadruk ligt het op het preventieve. Een preventieve aanpak, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is het meest effectief bij het tegengaan van pesten en het versterken van de sociale veiligheid op school.

Onze missie en visie

Onze missie:
De Tweemaster biedt een taalrijke leeromgeving binnen een sterk pedagogisch klimaat, waarbij we vertrouwen hebben in de talenten van onze leerlingen en waarbij we onze expertise inzetten om gelijke kansen voor iedereen te creëren. Onze kernwaarden:

Talent
Rust
Onderwijs op maat
Taalrijk
Samen

“Zo trots als een pauw op jou en mij”

Onze visie:
Wij bieden kinderen onderwijs waarbij ze hun eigen talenten, vaardigheden en kennis kunnen ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst. Kinderen zijn op verschillende manieren “knap”. Onze inzet is gericht op het ontwikkelen van de verschillende intelligenties passend bij de kinderen en de groep. We verhogen de betrokkenheid van kinderen bij hun leerproces door kindgesprekken, het zichtbaar maken van doelen en het werken met portfolio’s en logboeken. We organiseren ateliers en buitenlessen, zodat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Kinderen krijgen zicht op de samenhang van kennis en de context door thematisch te werken.

De Tweemaster is een veilige omgeving waarin kinderen, ouders en medewerkers zichzelf kunnen en  mogen zijn. Rust is een voorwaarde om tot leren te komen. Een omgeving waarin de sfeer ontspannen, open en eerlijk is. Een plek waarin vertrouwen in elkaar is en we respectvol met elkaar omgaan. Er is intensieve samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg & welzijn. Kinderen en ouders krijgen te maken met één pedagogische werkwijze, één organisatie, één team. Samen hebben we de kinderen in beeld, bewaken de ontwikkeling en zetten waar nodig de juiste acties uit.

De samenwerking en het contact met ouders is op de Tweemaster erg belangrijk. Het contact kenmerkt zich door een open en positieve houding naar elkaar toe, we zien ouders als partners. We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met elkaar. Ouderbetrokkenheid zien we terug in ouders die verschillende rollen vervullen, waaronder medezeggenschapsraad/ ouderraad of ondersteunen en het begeleiden van activiteiten.

Als school zijn we een lerende omgeving, ook voor onszelf als team. We zijn innovatief, bouwen continu aan onze expertise en ontwikkelen doorgaande leerlijnen in samenwerking met de kinderopvang. We leren samen met elkaar, als team. De inrichting van ons gebouw laat onze visie zien. Zo hebben we een bibliotheek met boeken in verschillende talen. We werken met ateliers, en met pleinen waarbij kinderen elkaar ontmoeten en groepsdoorbrekend werken. Bij het werken met ateliers stimuleren we de talenten van onze kinderen. Op ons plein hebben we een podium met op de achtergrond de pauw op de muur geschilderd Deze pauw laat onze kernwaarden zien en op die kernwaarden is de missie en de visie gebaseerd. Onze kernwaarden, missie en visie zijn gebaseerd op het Girfec model. In hoofdstuk 3.1 van ons schoolplan is concreet te lezen hoe wij dit vorm geven.

Boeiend onderwijs

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen om doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen om doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar.