Missie en visie

De missie van de school


Onze missie beschrijft wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs.

"Zo trots als een pauw op jou en mij"

Talenten

Rust

Onderwijs op maat

Taalrijk

Samen

 

De visie van de school: 

Wij bieden kinderen onderwijs waarbij ze hun eigen talenten, vaardigheden en kennis kunnen ontwikkelen zodat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst. Kinderen zijn op verschillende manieren “knap”, onze inzet is gericht op het ontwikkelen van de verschillende intelligenties passend bij de kinderen en de groep. We verhogen de betrokkenheid van kinderen bij hun leerproces door kindgesprekken, het zichtbaar maken van doelen en het werken met portfolio’s en logboeken. We organiseren ateliers en buiten lessen zodat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Kinderen krijgen zicht op de samenhang van kennis en de context door thematisch werken.

 

De Tweemaster is een veilige omgeving waarin kinderen, ouders en medewerkers zichzelf kunnen en mogen zijn. Rust is een voorwaarde om tot leren te komen. Een omgeving waarin de sfeer ontspannen, open en eerlijk is. Een plek waarin vertrouwen in elkaar is en we respectvol met elkaar omgaan. Er is intensieve samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg & welzijn. Kinderen en ouders krijgen te maken met één pedagogische werkwijze, één organisatie, één team. Samen hebben we de kinderen in beeld, bewaken de ontwikkeling en zetten waar nodig de juiste acties uit.

 

De samenwerking en het contact met ouders is op Tweemaster erg belangrijk. Het contact kenmerkt zich door een open en positieve houding naar elkaar toe, we zien ouders als partners. We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met elkaar. Ouderbetrokkenheid zien we terug in ouders die verschillende rollen vervullen, waaronder medezeggenschapsraad/ ouderraad of ondersteunen en het begeleiden van activiteiten.

 

 

Als school zijn we een lerende omgeving, ook voor onszelf als team. We zijn innovatief, bouwen continu aan onze expertise en ontwikkelen doorgaande leerlijnen met KIBEO. We leren samen met elkaar, als team.

 

Onze missie laten we zien in het gebouw en buiten. Taalrijk, door de bibliotheek direct zichtbaar, woorden op de muren zodat kinderen overal leren. Rust, een opgeruimde school, geen overbodige spullen. Talent, op allerlei plekken inspirerende ateliers en pleinen. Samen, multifunctionele klassen en ruimtes met schuifwanden voor groepsdoorbrekende activiteiten, educatief plein.