Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, geldt een interne klachtenregeling voor Albero. 
Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:
- Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school 
- Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van Albero
- Hij/zij kan zich richten tot de interne vertrouwenspersoon, welke aan iedere school 
  verbonden is
- Hij/zij kan zich richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero.
- In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/zij zich, naast 
  bovenstaande mogelijkheden, ook richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero.    
 

Externe vertrouwenspersoon
Annette de Koning-Meeùs.
De Koning Vertrouwenszaken
Postbus 1
4854 ZG Bavel
T 06 41 16 7134
annette@dekoningvertrouwenszaken.nl

 

 

Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

 

Landelijke klachtencommissie
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
T 30 28 09 590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl