Medezeggenschapsraad

 

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op onze school gebeurt.

 

Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.

  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.

  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.

  • Vakantierooster

  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan

  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten

  • Formatie

  • Schoolgids

  • Begroting

  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

 De MR bestaat uit 2 ouders, 3 leerkrachten en de directeur, de directeur is adviserend lid

 

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.